Baner

FAQ
PDF     PRINT


W tym dziale zamieszczamy najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów oraz odpowiedzi na nie. Mamy nadzieję, że ten krótki poradnik naświetli kilka istotnych kwestii w zakresie reklamy wizualnej. Zawsze z chęcią odpowiemy na pytania, doradzimy, podzielimy się naszym doświadczeniem. Zachęcamy do kontaktu z nami, nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji.Odpłatność za projekt

W naszej praktyce stosujemy zasadę odpłatności za projekt graficzny, którego wartość jest kompensowana przy realizacji reklamy. Polskie prawo chroni autorów projektów, ustawą o ochronie praw autorskich. Poniżej przykład przywłaszczenia projektu opisywany przez portal prawne.pl

Konkurencyjna firma wykorzystała nasze wizualizacje. Wizualizacje te zostały wykonane przez naszego pracownika i zostały wykorzystane przez konkurencję bez jakichkolwiek zmian. Jakie kroki należy podjąć?

Rozwiązanie problemu

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
  1)  wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
  2)  plastyczne;
  3)  fotograficzne;
  4)  lutnicze;
  5)  wzornictwa przemysłowego;
  6)  architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
  7)  muzyczne i słowno-muzyczne;
  8)  sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
  9)  audiowizualne (w tym filmowe).
            Należy podkreślić, że ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia. Nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.
            Jeżeli wizualizacja dokonana przez konkretny podmiot spełnia warunki uznania jej za utwór, w rozumieniu 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wówczas jej twórcy przysługiwać będzie ochrona wynikająca z przepisów tej ustawy.

     Zgodnie z treścią art. 78 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.
            Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 tej ustawy uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
  1)  zaniechania naruszania;
  2)  usunięcia skutków naruszenia;
  3)  naprawienia wyrządzonej szkody:
a)  na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
  4)  wydania uzyskanych korzyści.
     Niezależnie od roszczeń, określonych powyżej, uprawniony może się domagać:
  1)  jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
  2)  zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.
Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.
     Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Tablice reklamowe przy drogach

Często spotykamy się z pytaniami, jak blisko drogi mogę umieścić tablice reklamowe lub inne nośniki z treściami promocyjnymi. Zależności te reguluje wiele przepisów, jednak najogólniej można przytoczyć tabele prezentowaną na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

1 przy Autostradzie 30 m / teren zabudowany; 50 m / poza terenem zabudowanym
2 Droga ekspresowa 20 m / teren zabudowany ; 40 m / poza terenem zabudowanym
3 Droga krajowa 10 m / teren zabudowany ; 25 m / poza terenem zabudowanym
4 Droga wojewódzka i powiatowa 8 m / teren zabudowany; 20 m / poza terenem zabudowanym
5 Droga gminna gminna 6 m/ teren zabudowany; 15 m / poza terenem zabudowanym

Odległości dotyczą krawędzi jezdni. Teren zabudowany określa ten znak:

Zgłoszenie czy pozwolenie

Montując reklamy w obiekcie, którym prowadzimy działalność powinniśmy mieć zgody właściciela lub administratora budynku. W przypadku kamienic, lub budynków wielorodzinnych występuję się o zgodę do zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Gdy budynek znajduje się w mieście, pytania o opinie kierujemy do plastyka miejskiego, względnie do konserwatora zabytków, w przypadku zabtytków lub obiektów w strefie ochronnej. W zakresie procedur budowlanych występują dwa rodzaje uzgodnień z właściwymi urzędami: zgłoszenie budowlane, lub pozwolenie budowlane. Obie te procedury regulowane są przez prawo budowlane i  w zależności od ścieżki postępowania stosuje odpowiednią procedurę.

Art. 29.
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

Art. 30.
1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13;

a więc wymienione wcześniej urządzenia reklamowe. Do obu procedur wymagane są niezbędne dokumenty. Ich przygotowanie wymaga pracy konstruktora, projektanta, czy osób z odpowiednimi uprawieniami.

Materiały do reklam

Często słyszymy pytania odnośnie materiałów wykorzystywanych przy produkcji reklam.  Otóż do ich wykonywania stosuje się najczęściej tworzywa sztuczne i aluminium. Tworzywa sztuczne to najczęściej plexi lub płyty pcv i pochodne. Cięte z arkuszy w kształt np. liter przestrzennych łączy się z aluminium i tak powstają gotowe formy. Do podświetleń stosuje się dzisiaj diody led, które są trwałe i ergonomiczne. Zródło światła przenika przez kolorową plexe i w ten sposób uzyskujemy efekt podświetlenia na żądany kolor.